Een ontaard kunstenaar

In 1948 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met algemene stemmen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Artikel 19 van die Verklaring luidt: ‘Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.’

Het staat niemand vrij om dit recht in te perken. Artikel 30 zegt namelijk: ‘Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.’

Voor de goede orde: er zijn dus geen goede of foute meningen. Meningen zijn meningen en als zodanig gelijkwaardig aan elkaar. Meningen kunnen beledigend zijn of kwetsend, grievend, irritant, dom, intelligent. Het blijven meningen. Wie de mening van een ander niet respecteert, kan ipso facto ook geen respect voor zijn eigen mening hebben, of aanspraak maken op het respect van anderen. Het is dus dom om de mening van een ander niet te respecteren, hoe ergerlijk of kwetsend die ook wordt gevonden.

In 1937 werd in Berlijn, waar de nazi’s toen de lakens uitdeelden, een grote tentoonstelling gehouden over Entartete Kunst, ontaarde kunst, kunst die fout was, niet strookte met de opvattingen van de nazi’s. Het kunstbeleid was slechts een onderdeel van de nazipolitiek, die vooral om haar gewelddadige, antisemitische en totalitaire karakter, fel werd verguisd en bestreden.

Zoiets nooit weer, was het algemene gevoelen nadat de nazi’s in 1945 waren verslagen. Mede daarom werd drie jaar later de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen.

Tja, zij die zeggen dat de mensheid niets leert van de geschiedenis, lijken wel heel vaak gelijk te krijgen.

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Een ontaard kunstenaar

  1. Maria Trepp says:

    Goededag,
    Ik heb veel gepubliceerd over ontaarde kunst, hier een overzicht
    http://passagenproject.com/blog/2011/05/20/ontaarde-kunst/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>